Бершадський медичний коледж Бершадь

Новий сайт

Увага!

Ви знаходитесь на старій версії сайту!

Нова версія сайту знаходиться за адресою: bmk.vn.ua

Вибори директора

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРООРГАНІЗАЦІЙНИЙ  КОМІТЕТ З ПРОВЕДЕННЯМ ВИБОРІВ ДИРЕКТОРА

БЕРШАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

1. Загальні положення

 

1.1. Організаційний комітет з проведення виборів директора

Бершадського медичного коледжу (далі - Медколедж) утворюється відповідно

до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку

обрання керівника вищого навчального закладу (Постанова Кабінету Міністрів

України від 5 грудня 2014 № 726) та Положення про порядок організації і

проведення виборів директора Бершадського медичного коледжу.

 

2. Формування складу організаційного комітету

 

2.1.Організаційний комітет формується зі штатних педагогічних працівників, працівників інших категорій, студентів Медоледжу. Загальна кількість членів організаційного комітету становить не менше5 осіб. Кількісний та персональний склад членів організаційного комітетузатверджується наказом по Медколеджу. Голова, заступник та секретар обираютьсяна першому засіданні організаційного комітету.

2.2. Особи, які є членами організаційного комітету, на час виконанняними повноважень можуть бути звільнені за їх заявою від основної роботи в Медколеджі із збереженням за ними заробітної плати.

2.3. Організаційний комітет набуває своїх повноважень з моментувидання наказу по Медколеджу про організацію виборів директора Медколеджу.Повноваження членів організаційного комітету припиняються після завершенняпроцедури проведення виборів директора Медколеджу та призначення його напосаду у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

 

3. Завдання та функції організаційного комітету

 

3.1. Основним завданням організаційного комітету є підготовка та проведення виборів директора Медколеджу, забезпечення їх демократичності, прозорості і відкритості, гласності, вільного волевиявлення та добровільної участі у виборах директора Медколеджу.

3.2. Організаційний комітет на етапі підготовки виборів директора Медколеджу:

3.2.1. Визначає співвідношення  педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа іншихштатних працівників, виборних представників з числа студентів згідно до абзацуп’ятого частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

3.2.2. Визначає  квоти представництва штатних працівників Медколеджу (що не належать до педагогічних) та студентівдля організації прямих таємних виборів для обрання представників для участі увиборах директора Медколеджу.

3.2.3. Формує та передає виборчій комісії не пізніше ніж за сім календарних

днів до дати проведення виборів директора коледжу списки осіб, які мають правобрати участь у виборах.


3.2.4. Розробляє Положення про порядок обрання представників з числаштатних працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах директора коледжу шляхомпроведення прямих таємних виборів і подає його на затвердження педагогічнійраді Медколеджу.

3.2.5. Оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів

(веб-сайт, дошка оголошень, інформаційний стенд).

3.2.6. Негайно доводить до відома виборчої комісії інформацію пронадходження письмових заяв від кандидатів на посаду директора Медколеджу щодозняття своєї кандидатури з виборів.

3.2.7. Визначає та затверджує порядок організації роботи спостерігачів.

3.2.8. Забезпечує разом з керівниками відповідних структурних підрозділів

Медколеджу проведення таємних виборів осіб, які мають право брати участь у

виборах директора Медколеджу, із категорій працівників, які не належать до педагогічних працівників, і своєчасно передаєвиборчій комісії списки осіб, які братимуть участь у виборах директора Медколеджу,відповідно до встановленої квоти.

3.2.9. Забезпечує, спільно з директором,   виборчу  комісію прозорими урнами для голосування,сейфом (металевою шафою), обладнує кабінки  та місця роботи членів виборчої комісії.

3.2.10. Організаційний комітет попереджає кандидатів на посаду директора

Медколеджу щодо припинення агітації за одну добу до дня виборів.

3.3. На етапі проведення виборів директора Медколеджу організаційний комітет:

3.3.1. Отримує від виборчої комісії два примірники протоколу про

результати голосування. Перший примірник передає засновникові. Другий зберігається в коледжі протягом п’яти років.

3.3.2. Отримує від виборчої комісії усі заяви та скарги, подані кандидатами

на посаду директора Медколеджу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за

результатами їх розгляду та протоколи виборчих комісій.

3.3.3. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів і жоден з них не

набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах,

приймає рішення про проведення другого туру виборів й організовує його

проведення через сім днів після першого туру.

3.3.4. Оприлюднює результати виборів на веб-сайті коледжу протягом

доби після складання протоколу про результати голосування.

3.3.5. Передає в установленому порядку до архіву Коледжу всю

документацію, пов’язану з проведенням виборів директора Медколеджу, яка

зберігається протягом п’яти років.

 

4. Організація роботи організаційного комітету

4.1. Основною формою роботи організаційного комітету є засідання, які

проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова

організаційного комітету.

4.2. Члени організаційного комітету зобов'язані брати участь у його

засіданнях. Делегування членами організаційного комітету своїх повноважень

іншим особам не допускається.

4.3 Засідання проводить голова організаційного комітету або за йогодорученням заступник голови. Засідання організаційного комітету єповноважним, якщо в ньому бере участь не менше як 2/3 складу комітету.

4.4. Рішення організаційного комітету приймаються більшістю голосів

від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують

голова та секретар організаційного комітету.

4.5. Організаційно-технічне забезпечення засідань організаційного

комітету, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань

здійснює секретар організаційного комітету.

 

Голова організаційного комітету ___________О.В. Петровська

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВИБОРЧУ КОМІСІЮ З ПРОВЕДЕННЯ  ВИБОРІВ ДИРЕКТОРА

БЕРШАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

 

1. Загальні положення

 

1.1.   Виборча   комісія   з   проведення   виборів   директора  

Бершадського медичного   коледжу (далі   - Медколеджу) утворюється відповідно до Закону України «Про вищу світу», Положення   про   порядок   проведення   виборів   директора   Бершадського медичного   коледжу.

1.2.    Виборча    комісія    формується    із    штатних    педагогічних    працівників,    інших    категорій    працівників, студентів Медколеджу. Кандидат на посаду директора Медколеджу не може бути членом виборчої комісії. Одна і та ж сама особа не може бути членом організаційного комітету і виборчої комісії.

1.3.   Виборча   комісія   утворюється   наказом   про   організацію   виборів директора    Медколеджу    протягом     семи     календарних    днів    з    дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

1.4. Виборча комісія діє відповідно до статуту Медколеджу та відповідних положень, які затверджуються адміністративною радою Медколеджу.

Загальна кількість членів виборчої комісії становить не менше 5 осіб. Кількісний та персональний склад членів виборчої комісії затверджується наказом по Медколеджу. Виборча комісія на першому засіданні обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

1.5. Особи, які є членами виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними повноважень, звільняються від основної роботи в Медколеджі із збереженням за ними заробітної плати.

1.6. Виборча комісія набуває своїх повноважень з моменту видання наказу по    Медколеджу     про     організацію     виборів     директора    Медколеджу. Повноваження   членів   виборчої  комісії  припиняються   після   завершення процедури проведення виборів директора Медколеджу та призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

1.7.  Керівник Медколеджу забезпечує належні умови для роботи виборчої комісії, а також сприяє отриманню її членами інформації та документів, необхідних для виконання ними своїх завдань. Виборчій комісії виділяється окреме   придатне   для  роботи   приміщення,   обладнане  засобами   зв'язку, оргтехнікою тощо, необхідними для виконання нею завдань.

 

2. Організація роботи виборчої комісії

 

2.1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, які проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова виборчої комісії.

2.2. Члени виборчої комісії зобов'язані брати участь у його засіданнях. Делегування членами виборчої комісії своїх повноважень іншим особам не допускається.

2.3 Засідання проводить голова виборчої комісії або за його дорученням заступник голови.


 

2.4. Рішення виборчої комісії приймаються більшістю голосів від кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова та секретар виборчої комісії.

2.5.    Організаційно-технічне   забезпечення   засідань   виборчої   комісії, підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює секретар виборчої комісії.

 

3. Завдання та функції виборчої комісії

 

3.1. Основними завданнями виборчої комісії є організація, підготовка, проведення голосування та встановлення результатів голосування виборів директора Медколеджу. На неї покладаються організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування, демократичності, прозорості і відкритості.

3.2 На етапі підготовки до голосування на виборах директора Медколеджу виборча комісія:

3.2.1.   Оприлюднює не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дня проведення виборів директора Медколеджу через інформаційні ресурси    Медколеджу інформацію про дату, час і місце проведення виборів директора Медколеджу.

3.2.2.   Отримує  не  пізніше  ніж  за  7   (сім)  календарних  днів  до  дня проведення виборів  директора Медколеджу  від  організаційного  комітету списки осіб, які мають право браги участь у виборах, і формує списки виборців для проведення голосування.

3.2.3.   Забезпечує   спільно   з   організаційним   комітетом   з   проведення виборів  директора  Медколеджу   підготовку   приміщення   для   проведення голосування. Приміщення повинно бути обладнане кабінкою для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабінки для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право бути присутніми   в   приміщенні   для   голосування.   У   кабінах   для   таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також засоби для заповнення бюлетеня для голосування.

3.2.4.  Форма бюлетеня для голосування затверджується виборчою комісією за формою  ( додаток 1) не раніше, ніж за 20 (двадцять) і не пізніше, як за 12 (дванадцять) годин до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та включені до відповідного списку, посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою Медколеджу.

3.3. Кандидати на посаду директора Медколеджу та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

3.5. Виборча комісія розміщує програми кандидатів на посаду директора Медколеджу на веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше 10 (десяти) календарних днів до дати голосування.

3.6. На етапі проведення виборів директора Медколеджу (голосування):

3.6.1.   Виборча   комісія   забезпечує   голосування   у   день   виборів   з   9 (дев'ятої) до 15 (п'ятнадцятої) години без перерви.

3.6.2.  Виборча комісія у день голосування не раніше як за 45 (сорок п'ять) хвилин до початку голосування проводить підготовче засідання. На початку засідання   усі   присутні   оглядають   стрічку,   якою   було   опечатано   сейф (металеву шафу), де зберігаються бюлетені.

3.6.3. Голова виборчої комісії надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Медколеджу, спостерігачам, представнику засновника скриньку. Після огляду скринька пломбується. Після пломбування скриньки вони встановлюються на відведене місце. Приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування.

3.6.4. Голова виборчої комісії відкриває сейф (металеву шафу) з бюлетенями і на підставі витягу із протоколу виборчої комісії про виготовлення бюлетенів, оголошує їх кількість. Ця кількість вноситься секретарем виборчої комісії до відповідного протоколу виборчої комісії про результати голосування, а також фіксується у протоколі засідання комісії.

3.6.5. Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені особам, що беруть участь у голосуванні у приміщенні для голосування. Члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положенням порядку їх видачі. Жодного бюлетеня у сейфі не може залишатися.

3.6.6.    Голова    виборчої    комісії    передає    членам    виборчої   комісії, уповноваженим працювати зі списком у день голосування, аркуші списку виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Положенням порядку їх використання.

3.6.7. Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред'явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа,   що   посвідчує   особу.    Особа,   яка   отримує   бюлетень   для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.

3.6.8.  Виборча комісія спостерігає за тим, щоб бюлетень для голосування заповнювався особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного    голосування.    Під   час    заповнення    бюлетенів   забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото-та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може   самостійно   заповнити   бюлетень   для   голосування,   має   право   за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду директора коледжу, а також спостерігачів.

3.6.9.  У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду директора Медколеджу, за якого вона голосує. Особа, яка має право брати участь у виборах директора Медколеджу може голосувати лише за одного кандидата.

3.6.10.   Особа,   яка   бере   участь   у   голосуванні,   опускає   заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

3.6.11. О 15.00 годині голова виборчої комісії закриває приміщення для голосування. Особи, які перебувають у приміщенні для голосування, але ще не зробили свого волевиявлення мають право завершити процедуру голосування. Після цього ці особи залишають приміщення для голосування.

3.6.12. На всіх етапах голосування бути присутніми в приміщенні для голосування мають право члени виборчої комісії, кандидати на посаду директора Медколеджу, не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом з проведення виборів директора Медколеджу.

 3.7. На етапі встановлення результатів голосування:

3.7.1.   Виборча  комісія   після  перевірки   цілісності  пломб  та  печаток відкриває  скриньку  для  голосування.  При  відкритті  виборчої скриньку її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

3.7.2.  Виборча комісія забезпечує відкритий і гласний підрахунок голосів у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, негайно після закінчення голосування,   без   перерви.   За   результатами   підрахунку   складається   та підписується протокол про результати голосування.

3.7.3.   Перед початком підрахунку голосів виборча комісія підраховує кількість не використаних бюлетенів для голосування та погашає їх шляхом відрізання правового нижнього кута і вносить цю інформацію до протоколу результатів голосування.

3.7.4. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох сторін прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робиться табличка з написом «Недійсні». При розкладанні бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія вирішує питання

шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

3.8. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках:

- якщо у бюлетені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата;

- якщо не зроблено жодної позначки;

- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

3.9.   У   випадку,   якщо   члени   комісії   не   можуть   дійти   згоди   щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом  голосування.  Такий бюлетень  повинен  бути  продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

3.10.    Після   розкладання   бюлетенів,    поданих   окремо   за   кожного кандидата,   а також  окремо  недійсних  бюлетенів,  визначений  виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії,  кандидата на посаду директора Медколеджу чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку    голосів    кожен    член    комісії    має    право    перевірити    або перерахувати     відповідні     бюлетені.     Результати     підрахунку     голосів оголошуються головою комісії і підлягають включенню секретарем комісії до протоколу про результати голосування.

3.11.  Виборча комісія перевіряє під час підрахунку голосів, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

3.12.  Виборча комісія за результатами голосування складає протокол про результати голосування за формою, затвердженою виборчою комісією (Додаток 2)  у   двох   оригінальних   примірниках.   Кожен   примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. Копії протоколу надаються кожному члену комісії, кандидатам на посаду директора Медколеджу та спостерігачам. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

3.13. Перший примірник протоколу про результати голосування передається виборчою комісією організаційному комітету з наступною передачею в МОН України. Другий примірник протоколу залишається в Медколеджі. Разом з протоколом організаційному комітету передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду директора Медколеджу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

3.15.  Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

3.16.   Результати   виборів   оприлюднюються   на   веб-сайті   Медколеджу протягом доби після складання протоколу про результати голосування, а також можуть оприлюднюватися на веб-сайті МОН України.

 

4. Функції та відповідальність голови виборчої комісії

 

4.1. Голова виборчої комісії:

4.1.1.   Несе   персональну   відповідальність   за   відповідність   кількості бюлетенів  кількості   особам,  які   мають   право   брати  участь  у   виборах директора Медколеджу та збереження бюлетенів у приміщенні  виборчої  комісії в сейфі (металевій шафі).

4.1.2.  Надає перед початком голосування для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Медколеджу, а також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

4.1.3.   Передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, що видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.

4.1.4. Передає у день виборів членам виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші списку виборців.

4.1.5.   Організовує   роботу   та   розподіл   функціональних   обов'язків кожного члена виборчої комісії на весь період проведення голосування.

 

5. Умови проведення другого туру виборів

 

5.1.  Якщо у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, вибори вважаються такими, що не відбулись.

5.2.   Якщо   у   виборах   брали   участь   декілька   кандидатів   на  посаду директора коледжу і жоден з них не набрав більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через 7 (сім) календарних днів після проведення першого туру. У випадку, якщо дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день.

Другий тур проводиться з 9.00 до 15.00 за тією ж процедурою виборів. Організаційний комітет і виборча комісія працюють у тому самому складі, мають ті самі повноваження. До бюлетенів для голосування включаються двоє кандидатів на посаду директора Медколеджу, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

5.3. Якщо у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосів осіб, які мали право брати участь у виборах, вибори директора Медколеджу вважаються такими, що не відбулись.

5.4. Уся документація, пов'язана з проведенням виборів директора Медколеджу, повинна зберігатися в Медколеджі протягом п'яти років.

 

Голова виборчої комісії _______________Н.А. Німчук

 

Секретар виборчої комісії ______________А.М. Цісар

 

Заступник голови виборчої комісії ___________ О.Л. Білозор

 

Члени виборчої комісії:

                                       ___________________ В.І. Шевчук

                                     

 

                                         ___________________О.В. Іванчишин

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ  ВИБОРІВ ДИРЕКТОРА

БЕРШАДСЬКОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

 

1. Загальні положення

1.1.  Положення про порядок проведення виборів директора Бершадського медичного   коледжу    (далі    - Положення) розроблено на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів   директора   Бершадського медичного коледжу (далі -Медколедж).

1.2.  Кандидат на посаду директора Бершадського медичного коледжу  повинен   вільно   володіти  державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше як 10 років, бути громадянином України.

1.3.   Директор  Медколеджу  обирається  шляхом таємного  голосування і          строком на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про

вищу освіту» та цим Положенням.

1.4. Вибори директора проводяться з дотриманням таких принципів:

- відкритості;

- гласності;

- таємного та вільного волевиявлення;

- добровільності участі у виборах.

1.5.      Забезпечення     проведення     виборів     директора     Медколеджу здійснюється у межах повноважень Міністерства освіти та науки України або уповноваженим ним органом (особою) (далі - Засновник).

1.6.    Контроль   за   дотриманням   вимог   законодавства   та   принципів, визначених Положенням, здійснюється Засновником.

1.7. Процедура обрання директора Медколеджу після оголошення конкурсу Засновником складається з таких етапів:

- підготовка виборів в коледжі;

- проведення виборів.

1.8. Директор Медколеджу протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про проведення виборів видає наказ про організацію виборів директора вищого навчального закладу, яким, зокрема, визначаються:

-   персональний   склад   організаційного   комітету   з   проведення   виборів директора Медколеджу (далі - організаційний комітет);

-   персональний  склад  виборчої комісії з  проведення  виборів  директора Медколеджу (далі - виборча комісія);

-  кінцевий строк обрання представників для участі у виборах з числа інших штатних    працівників    Медколеджу,    які    не    педагогічними    працівниками,    а    також    виборних представників з числа студентів.

1.9. Претенденти на посаду директора вищого навчального закладу можуть бути висунені як трудовими колективами будь-яких структурних підрозділів коледжу, так і шляхом самовисування.

1.10. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення посади директора Медколеджу, подають такі документи:

- заяву на участь у конкурсі на ім'я Засновника;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією;

- автобіографію;

-    згоду   на   збір   та    обробку   персональних   даних   за   формою,    що встановлюється Засновником;

- копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;

-   довідку про  проходження попереднього  (періодичного)  психіатричного огляду,   яка   видається   відповідно   до   Порядку   проведення   обов'язкових попередніх     та     періодичних     психіатричних     оглядів,     затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки.

1.11.    Копії   документів,   які   подаються   претендентами   (крім   копії паспорта),   можуть   бути   засвідчені   за   місцем   роботи   претендента   або Засновником або нотаріально.

1.12.   Прийом  документів  від  претендентів  здійснюється  Засновником протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу на  заміщення  посади  директора Медколеджу.  Вибори  призначаються не пізніше, ніж на тридцятий день "З дня завершення строку прийому документів без урахування канікулярного періоду.

1.13.         Засновник    проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника,   встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу освіту» і протягом 10 календарних днів з дати завершення строку  подання  претендентами документів подає перелік кандидатів на посаду керівника, які відповідають зазначеним вимогам, до вищого навчального закладу  для голосування.

1.14.   Усі  претенденти, які  своєчасно подали документи для участі у конкурсі     на    заміщення    посади    директора    Медколеджу,     письмово повідомляються Засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше   десяти   днів   з   дня   закінчення   строку   подання   претендентами документів.

1.15. Кандидат на посаду директора Медколеджу має право:

- проводити зустрічі із працівниками та студентами Медколеджу;

- оприлюднювати свою виборчу програму;

- визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування;

- бути присутнім під час здійснення голосування за місцем його проведення;

-   бути  присутнім  під  час   здійснення  підрахунку  голосів  та  складання протоколу про результати голосування.

Усі кандидати мають рівні права.

Виборчі програми кандидатів розміщуються на веб-сайті Медколеджу не

пізніше як за десять календарних днів до дати виборів.

Обговорення   виборчих   програм  кандидатів  здійснюється  на  зустрічах  і

зборах трудового колективу Медколеджу без будь-яких обмежень.

2. Підготовка до виборів

2.1.   Для підготовки до  виборів директора в Медколеджі створюється організаційний  комітет.   Організаційний  комітет  у  своїй  роботі  повинен дотримуватись    положень    Закону    України    «Про    вищу    освіту»    щодо особливостей   виборчої   системи  та  порядку   обрання   керівника  вищого навчального закладу.

2.2.   Кандидат   на   посаду   директора   Медколеджу   може   узгодити   з організаційним    комітетом    час    та    місце    проведення    зустрічей    зі співробітниками та студентами (кандидат на посаду директора - претендент на посаду директора, який одержав від Засновника рішення про право участі у виборах, як кандидата на посаду директора).

2.3. Організаційний комітет разом з кожним кандидатом на посаду директора визначає не більше двох спостерігачів за ходом голосування на виборчій дільниці, забезпечує можливість присутності претендента при реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та складанні протоколу за результатами голосування.

2.4. Відділ кадрів складає та передає в організаційний комітет персональний список виборців педагогічних працівників.

2.5. Відділ кадрів складає та передає організаційному комітету чисельний склад інших категорій співробітників.

2.6. Відділ кадрів складає та передає організаційному комітету чисельний

склад студентів по відділеннях.

2.7.   Критерієм   віднесення   штатного   працівника   вищого   навчального закладу до певної категорії є посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник у Медколеджі.

2.8.  У виборах директора беруть участь усі педагогічні працівники Медколеджу та виборні представники з числа інших категорій    працівників    та    виборні    представники    з    числа    студентів. Установлюється співвідношення для участі у виборах директора  педагогічних      працівників      та      представників співробітників та студентів:

- всі педагогічні працівники — 75 відсотків виборців;

- не віднесені до категорії педагогічних працівників інші працівники Медколеджу (виборні представники) - не більше 10 відсотків виборців;

- виборні представники від студентів — не менше 15 відсотків виборців.

2.9. Організаційний комітет координує та організовує, керівники структурних підрозділів, органи студентського самоврядування проводять висунення виборних представників та пряме таємне голосування за окремими списками студентів та співробітників, не віднесених до категорії педагогічних працівників.

2.10. Організаційний комітет організовує проведення процедури обрання представників співробітників та студентів в термін, визначений наказом Медколеджу про організацію та проведення виборів директора.

2.11.  Виборні представники працівників Медколеджу, які не віднесені до категорії   педагогічних   працівників, обираються на загальних зборах підрозділів шляхом прямих таємних виборів.

2.12.  Виборні представники студентів обираються по відділеннях шляхом прямих таємних виборів.

2.13 Кількість працівників і студентів, які мають право на участь у виборах директора по підрозділах, визначається організаційним комітетом Медколеджу згідно квоти представництва.

2.14. Оригінали протоколів лічильних комісій по виборам представників співробітників і студентів передаються в організаційний комітет в день проведення виборів представників.

2.15. У Медколеджі створюється одна виборча комісія та одна виборча дільниця.

2.16.   Директор  Медколеджу зобов'язаний  забезпечити  організаційному комітету та виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, а також забезпечити  наявність  у  таких  приміщеннях засобів  зв'язку,   оргтехніки, інших   умов,   необхідних   для   виконання   організаційним   комітетом   та виборчою комісією покладених на них завдань.

2.17.  Особам, які є членами організаційного комітету або виборчої комісії, на  час   виконання  ними   зазначених  повноважень   надається  можливість виконувати ці обов'язки під час основної роботи в Медколеджі.

2.18.   Організаційний  комітет  і   виборча  комісія  діють  відповідно  до статуту    Медколеджу    та    відповідних    положень,    які    затверджуються педагогічною радою Медколеджу.

3. Проведення виборів у коледжі

3.1.   Агітація кандидатів припиняється за добу до початку проведення виборів.

3.2.  Штатний працівник вищого навчального закладу, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо  на  посаді,  яку  займає  такий  штатний  працівник,   у  період  його відпустки перебуває інша особа,  вона також має право  брати участь у виборах керівника вищого навчального закладу.

3.3. Організаційний комітет складає та передає виборчій комісії список осіб, які  мають  право  брати  участь у  виборах,  не  пізніше,  ніж за  сім календарних днів до дати проведення виборів.

3.4. Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше, ніж за двадцять чотири години до початку виборів. Така інформація негайно доводиться організаційним комітетом до відома виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.

3.5. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією не раніше, ніж за двадцять і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та включені до відповідного списку. Бюлетені посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою Медколеджу. Кандидати на посаду директора Медколеджу та спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

3.6.Форма   бюлетеня   для   голосування   затверджується   виборчою комісією (Додаток 1).

3.7.   Бюлетені   для   голосування  зберігаються  у  приміщенні   виборчої комісії в сейфі, який опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів голови комісії та секретаря. Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості осіб, які мають право брати участь у виборах директора Медколеджу та збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.

3.8.   Скринька для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та скріплені печаткою Медколеджу.

3.9.Порядок       організації       роботи       спостерігачів       визначається організаційним комітетом.

3.10.Порядок     акредитації    громадських     спостерігачів     визначається організаційним комітетом.


4. Проведення голосування

4.1. Голосування проводиться у день виборів з 9 до 15 години за місцезнаходженням Медколеджу.

4.2. Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню виборчою  комісією   не   пізніше,   ніж  за  сім  днів  до  дня   виборів на дошці оголошень.

4.3.  Під час голосування, а також підрахунку голосів має право бути присутнім представник Засновника, не більше двох спостерігачів від кожного кандидата,    а    також    не    більше    трьох    громадських    спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом.

4.4.  Приміщення для голосування повинно бути обладнане достатньою кількістю   кабін   для   таємного   голосування.   Розміщення   обладнання   у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були в полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають право  бути  присутніми  в  приміщенні  для  голосування.   У  кабінах  для таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також наявність засобів для заповнення бюлетеня для голосування.

4.5. Організація   проведення   голосування   та   підтримання   належного порядку в приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на виборчу комісію.

4.6.Голова виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам   виборчої   комісії,   присутнім   кандидатам   на   посаду   директора Медколеджу, а також спостерігачам всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

4.7.Голова виборчої комісії передає необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.

4.8.   Голова виборчої комісії у день виборів передає членам виборчої комісії, які здійснюють видачу бюлетенів для голосування, аркуші загального списку   виборців.   Відповідні   члени   виборчої   комісії   забезпечують   їх збереження і дотримання порядку їх використання.

4.9.  Член виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред'явлення  особою, яка має право  брати участь у голосуванні, документа,   що   посвідчує   особу.    Особа,   яка   отримує   бюлетень   для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку виборців.

4.10.  Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється  присутність у кабіні  для таємного  голосування інших осіб, здійснення фото- та відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок   фізичних   вад   не   може   самостійно   заповнити   бюлетень   для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду керівника вищого навчального закладу, а також спостерігачів.

4.11.  У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті   навпроти   прізвища   кандидата   на   посаду   керівника   вищого навчального закладу, за якого вона голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.

4.12.  Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

4.13.    Після   завершення   голосування   приміщення   для   голосування зачиняється і в ньому мають право знаходитись члени виборчої комісії, представники Засновника, кандидати, спостерігачі.

4.14.    Після   перевірки   цілісності   пломб   та   печаток   скриньки   для голосування відкриваються виборчою комісією почергово. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.

4.15. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами виборчої комісії у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

4.16. Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання та підписання протоколу про результати голосування.

4.17.    Виборча   комісія   підраховує   загальну   кількість   виданих   для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньці для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими  табличками,   що   містять  з   обох   сторін   прізвища  та  ініціали кандидатів.    Окремо    робиться    табличка    з    написом    «Недійсні».    При розкладанні бюлетенів визначений виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів, оголошуючи, за якого з кандидатів подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо вираження волевиявлення виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

4.18.   Бюлетень   для   голосування   може   бути   визнаний   недійсним   у випадках якщо:

— у бюлетені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата;

— не зроблено жодної позначки;

— неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

4.19. У випадку, якщо члени комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

4.20.    Після   розкладання   бюлетенів,    поданих   окремо   за   кожного кандидата,  а також  окремо  недійсних  бюлетенів,  визначений  виборчою

комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена виборчої комісії, кандидата на посаду директора чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені.

Результати підрахунку голосів оголошуються головою комісії й підлягають включенню секретарем комісії до протоколу про результати голосування.

4.21.  Виборча комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити, чи   дорівнює   кількість   осіб,   які   взяли   участь   у   голосуванні,   кількості бюлетенів,  поданих за кожного кандидата,  а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

4.22.    Виборча   комісія   за   результатами   підрахунку   голосів   складає протокол за формою, що затверджується Засновником.

4.23.  Протокол про результати голосування виборча комісія складає у двох оригінальних примірниках. Копії протоколу надаються кожному члену комісії, кандидатам на посаду керівника вищого  навчального закладу та спостерігачам.

4.24.  Кожен примірник протоколу підписують голова, заступник голови, секретар та присутні члени виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку  голосів,  зафіксованими  у  протоколі,  член  комісії має  право письмово   викласти   свою   окрему   думку,   яка   обов'язково   додається   до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

4.25. Перший примірник протоколу про результати голосування передається організаційному комітету з наступною його передачею Засновнику. Другий примірник протоколу залишається в Медколеджі.

4.26. Разом з протоколом організаційному комітету передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду керівника вищого навчального закладу, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

4.27.  Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відповідних відео-засобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

4.28.   Результати   виборів   оприлюднюються   на   веб-сайті   Медколеджу протягом доби після складання протоколу про результати голосування, а також можуть оприлюднюватися на веб-сайті Засновника.

4.29.  Якщо участь у виборах взяли менше 50 відсотків виборців вибори вважаються такими, що не відбулися.

4.30.  Якщо в першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, вибори вважаються такими, що не відбулись.

4.31. Якщо у виборах брали участь декілька кандидатів і жоден з них не набрав більше -50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру виборів. У випадку, якщо дата другого туру виборів припадає на святковий  (неробочий)  день,  вибори  проводяться у наступний  після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування включаються двоє кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

4.32. Якщо в другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, вибори директора Медколеджу вважаються такими, що не відбулись.

4.33.У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Засновник протягом двох тижнів з дня прийняття зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.

4.34.Уся документація, пов'язана з проведенням виборів директора Медколеджу, повинна зберігатися у вищому навчальному закладі протягом п'яти років.

 

Голова організаційного комітету _______________О.В. Петровська

 

 

 

Циклова комісія хірургічних дисциплін

Шевчук Валентина Іванівна – голова циклової комісії хірургічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, звання «викладач-методист», викладач акушерства, гінекології, медсестринства в акушерстві, невідкладних станів в акушерстві,  лікар акушер-гінеколог.

Кадирова Ніна Леонідівна – спеціаліст вищої категорії, звання «старший викладач»,  викладач медсестринства в педіатрії, медстестринства в дерматовенерології, дерматології та венерології, лікар педіатр.

Попадюк Тамара Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, звання «старший викладач», викладач педіатрії, невідкладних станів в педіатрії, офтальмології, медсестринства в офтальмології, лікар – педіатр.

Рибак Римма Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач педіатрії, медстестринства в педіатрії, невідкладних станів в педіатрії,  оториналарингології, лікар – педіатр.

Сосонський Володимир Олексійович -  спеціаліст, лікар педіатр, хірург, викладач хірургії, медсетринства в хірургії.

Колективний договір

 

 

Циклова комісія терапевтичних дисциплін

Сільчук Тетяна Тимофіївна –  голова циклової комісії терапевтичних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, звання «викладач-методист», викладач основ медсестринства, внутрішньої медицини, лікар – терапевт.

Микитюк Тетяна Олексіївна – спеціаліст, викладач основ медсестринства, медичної і соціальної реабілітації, догляду за хворими.

Гунько Валентина Євгеніївна  – спеціаліст вищої категорії, звання «старший викладач», лікар терапевт, лікувально-функціональна діагностика.

Оніщенко Катерина Миколаївна – спеціаліст вищої категорії, викладач інсектології, лікар – інфекціоніст.

Цимбалюк Микола Аврамович – спеціаліст вищої категорії, звання «викладач-методист», лікар – терапевт.

Майданевич Наталя Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач внутрішньої медицини, невідкладних станів в геронтології, лікар - терапевт.

Щепіна Людмила Федорівна – спеціаліст, викладач основ медсестринства, медсестринства в педіатрії, медсестринства в геронтології, лікар-педіатр.

Дочірні категорії